Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen met VOF Pajot Events, met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Marktplein 1 / 3 en met inschrijving in de KBO onder nummer 0802.604.130.

1.2 Door de aanvaarding van de offerte, overeenkomst, facturen of enig ander document verklaart de klant ook onderhavige voorwaarden te aanvaarden.

1.3 Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door VOF Pajot Events te worden aanvaard. Tegenstrijdige clausules in de voorwaarden van de klant worden steeds als niet bestaand beschouwd en zijn ondergeschikt aan onderhavige voorwaarden..

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1 Een reservering voor een van de goederen en/of diensten kan worden gemaakt via het aanvraagformulier van de website.

2.2 Om een reservering definitief te maken, dient u een aanbetaling te doen zoals door ons aangegeven. Het resterende bedrag dient u voorafgaand aan de levering te betalen, tenzij anders overeengekomen.

2.3 Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, behouden wij het recht voor om de reservering te annuleren.

Artikel 3 - Levering en Teruggave

3.1 Wij zullen het springkasteel op de overeengekomen datum en locatie leveren.

3.2 U bent verantwoordelijk voor het zorgen voor een geschikte en veilige locatie voor het springkasteel.

3.3 Er dient een minimale doorgang te zijn van 1,5 meter (de breedte van een gewone voordeur volstaat niet altijd)

3.4 Pajot Events is niet verantwoordelijk voor eventuele schade (trappen, muren, deur, inboedel…) indien er geen of onvoldoende vrije doorgang is bij de plaatsing.

3.4 Er dient een stopcontact van 220V (minimaal 16A) aanwezig te zijn binnen de 25m van de plaats waar het springkasteel opgesteld dient te worden.

3.5 De ondergrond moet vlak zijn en vrij van scherpe of puntige voorwerpen.

3.6 Alle materialen moet schoon en in dezelfde staat worden teruggeven als waarin het werd ontvangen. Eventuele schade of buitengewone reinigingskosten kunnen in rekening worden gebracht.

3.7 U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle veiligheidsinstructies die aan u zijn verstrekt.

Artikel 4 – Betaling

4.1 De prijs voor onze goederen en diensten is dewelke die op het ogenblik van de bestelling van toepassing is voor de overeengekomen diensten.

4.2 De prijzen zijn inclusief BTW en verplaatsingskosten, tenzij anders vermeld.

4.3 De prijs voor onze goederen en diensten wordt gefactureerd volgens de barema's terug te vinden op www.springkastelen-pajot.be

4.4 De vermelde prijzen kunnen steeds aangepast worden. De prestaties en de nodige kosten kunnen, om welke reden dan ook, groter zijn dan voorzien was. Dat is meer bepaald zo voor de bijkomende onderzoeken die, in afwijking van het vastgestelde programma of indien de Klant onvolledige of onjuiste inlichtingen had verstrekt, noodzakelijk zouden worden op basis van de vaststellingen die tijdens de uitvoering van de prestaties ter plaatse zijn gedaan.

4.5 De klant kan, naar zijn eigen keuze en volgens de modaliteiten die voorzien zijn op www.springkastelen-pajot.be, zijn bestelling op een van de volgende manieren betalen:

(1) Betaling per overschrijving voor de uitvoering van de opdracht.

(2) Payconiq ter plaatse

(3) Cash betaling ter plaatse.

Pajot Events mag zonder opgave van motief de beschikbaarheid van sommige betalingswijzen uitstellen, opschorten of beperken. Dit zal voor de bestelling op de website www.springkastelen-pajot.be gemeld worden.

4.7 Al onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag, zijnde 30 dagen na de factuurdatum.

4.8 De facturen moeten uitsluitend en persoonlijk aan Pajot Events of aan de verkoper betaald worden. Bijgevolg kan het nooit zo zijn dat Pajot Events de betaling bij derden moet opvragen.

4.9 De goederen en diensten worden naar de klant verstuurd of geleverd zodra Pajot Events de betaling ontvangen heeft.

4.10 Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

4.11 Elke weigering om te betalen, om welke reden dan ook, moet uiterlijk voor het begin van de opdracht meegedeeld worden.

4.12 Indien de betaling ter plaatse is voorzien, moet elke weigering of onmogelijkheid om betalen uiterlijk voor de aanvang van de opdracht aan de Pajot Events ter plaatse meegedeeld worden. Elk (geheel of gedeeltelijk) onbetaald bedrag zal automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebreke-stelling vermeerderd worden met:

a) De volledige huursom van de aangevraagde goederen en diensten.

d) Een bijkomende vergoeding ten belope van 10 % van het factuurbedrag.

e) Een vergoeding van 7,50 EUR per aangetekende brief, evenals een vergoeding van 50,00 EUR per ingebrekestelling.

4.13 Indien het contract voorziet in betaling van de opdracht na ontvangst van de factuur, moet elke betwisting inzake de factuur binnen de 8 werkdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven aan VOF Pajot Events kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid. Elk (geheel of gedeeltelijk) onbetaald bedrag op de vervaldatum zal automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met:

a) Een inningsvergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag.

b) Een verwijlintrest gelijk aan 10 % te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan integrale betaling.

c) Een vergoeding van 7,50 EUR per aangetekende brief, evenals een vergoeding van 50,00 EUR per ingebrekestelling.

d) Een bijkomende vergoeding ten belope van 10 % van het factuurbedrag.

4.14 In het geval van de niet- of laattijdige betaling zullen alle onbetaalde factureren onmiddellijk en integraal opeisbaar zijn, zelfs indien de vervaldatum nog niet verstreken zou zijn en ieder eerder toegestaan uitstel van betaling zal in voorkomend geval tot een einde komen.

4.15 Tevens behoudt VOF Pajot Events zich het recht voor ingeval van achterstallige bedragen, zelfs gedeeltelijk, de verdere prestaties op te schorten tot na integrale betaling in hoofdsom, intresten, schadebeding behoudens andersluidend bericht van de klant. De klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op enige compensatie hierdoor. In bepaalde gevallen verplicht de regelgeving dat men het opschorten van de prestaties aan de voogdij-overheden moet meedelen.

4.16 Elke wijziging van de situatie van de klant, zoals de verkoop of de inbreng van het volledige of gedeeltelijke vermogen, overlijden, handelingsonbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden of staking van betalingen, vereffening van de goederen, gerechtelijke regeling, voorlopige opschorting van vervolgingen, concordaat, faillissement of enige andere gelijkaardige procedure, de ontbinding of de verandering van rechtsvorm, zelfs na de gedeeltelijke uitvoering van de contracten of van de bestellingen, leidt tot de toepassing van dezelfde maatregelen als diegene die hierboven zijn voorzien voor niet- of laattijdige betaling.

4.17 Voor de huur van een springkasteel wordt een waarborg van €50 per springkasteel aangerekend. Voor de huur van al het andere materiaal zal een waarborg van €30 worden aangerekend. De waarborg dient steeds betaald te zijn alvorens de reservatie kan bevestigd worden. Deze waarborg zal u worden terugbetaald wanneer wij de toestellen weer komen ophalen, op voorwaarde dat de toestellen niet beschadigd en schoongemaakt zijn. Wanneer er, om welke reden ook, geen inspectie kan plaatsvinden tijdens de ophaling zal de inspectie op het terein van Pajot Events vof gebeuren binnen een termijn van 14 dagen. Wanneer er geen schade werd vastgesteld zal de waarborg onmiddellijk worden teruggestort.

Artikel 5 - Gebruik en Veiligheid

5.1 Het springkasteel mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel en volgens de bijgeleverde instructies. (Zie infofiche)

5.2 Het is de klant zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het springkasteel op een veilige manier wordt gebruikt, inclusief het toezicht op de gebruikers en het voorkomen van overbelasting.

5.3 De klant is aansprakelijk voor eventuele schade, letsel of verlies als gevolg van onjuist gebruik of verwaarlozing van het springkasteel tijdens de huurperiode.

5.4 Bij zand of braakliggende grond dient de blower op een karton te staan om geen zand aan te zuigen.

Artikel 6 - Annuleringen en Wijzigingen

6.1 Bij slecht weer kan een reservatie kosteloos worden geannuleerd tot 18u de avond voor levering. Het is aan VOF Pajot Events om te bepalen of de annulatie onder slecht weer valt. Voor alle andere gevallen van annulatie zal een kost van 50% van de totale huursom worden aangerekend aan de huurder.

6.2 Wanneer er niemand aanwezig is op het moment van levering en de gehuurde goederen niet kunnen geplaatst worden, zal de volledige huursom worden aangerekend.

6.3 Wij behouden het recht voor om de huurperiode of het type springkasteel te wijzigen indien dit nodig is om operationele redenen. Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de reservering te annuleren indien de wijzigingen niet acceptabel zijn.

6.4 Pajot Events vof behoudt zich het recht voor om ten aller tijde de reservering te annuleren. Annulaties door Pajot Events vof kunnen in geen geval aanleiding geven tot een schadeloosstelling van de huurder.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, letsel of verlies veroorzaakt door het gebruik van het springkasteel, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid.

7.2 U bent verantwoordelijk voor het verzekeren van het gehuurde springkasteel en het nemen van de nodige maatregelen om uzelf en derden te beschermen.

7.3 Eventuele klachten dienen steeds per aangetekend schrijven of per mail gemeld te worden en dit uiterlijk binnen de 8 dagen na ophalen van de goederen.

7.4 In ieder geval waarin zou blijken dat VOF Pajot Events aansprakelijk kan worden gesteld, zal deze aansprakelijkheid beperkt blijven tot het directe nadeel hierdoor en in geen geval zal zij aangesproken kunnen worden voor indirecte schade of gevolgschade. In ieder geval van aansprakelijkheid zal VOF Pajot Events enkel aangesproken kunnen worden ten belope van maximaal het bedrag van de prijs van de desbetreffende dienst.

7.5 Herstellingen gebeuren steeds door een door Pajot Events vof gekozen bedrijf, de huurder heeft hierin geen inspraak.

7.6 In geval van diefstal en/of verlies, dient de huurder zowel de overeengekomen huurprijs als de nieuwwaarde van het gehuurde goed te vergoeden.

Artikel 8 - Overmacht

8.1 In geval van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen of andere onvoorziene omstandigheden, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, vertraging of niet-uitvoering van onze verplichtingen.

Artikel 9 - Intellectuele Eigendom

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het springkasteel blijven bij ons. U stemt ermee in om geen inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting

10.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.

10.2 In geval van een geschil zullen partijen proberen om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit niet mogelijk is, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

Artikel 11 - Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

11.1 Wij behouden het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra deze op onze website zijn gepubliceerd.

Neem de tijd om deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u een reservering maakt. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.